De 6 profielen van hoogbegaafde leerlingen

Profiel I - De succesvolle leerling

Profiel II - De uitdagende leerling

Profiel III - De onderduikende leerling

Profiel IV - De drop-out

Profiel V - De leerling met leer- en/of gedragsproblemen

Profiel VI - De zelfstandige leerling

Gedragskenmerken
Herkenning
Begeleiding van school
Profiel I - De succesvolle leerling
• perfectionistisch
• goede prestaties
• zoek bevestiging van de leerkracht
• vermijdt risico
• accepterend en conformerend
• afhankelijk
• schoolprestaties
• prestatietests
• intelligentietests
• nominatie door leerkracht
• versneld en verrijkt curriculum
• ontwikkelen van persoonlijke interesses
• vooraf testen, uitsluitend leerstof die nog niet beheerst wordt: leerstof inkorting
• contact met ontwikkelingsgelijken
• ontwikkeling van vaardigheden voor zelfstandig leren
• mentor
• begeleiding van school- en beroepsloopbaan
Profiel II - De uitdagende leerling
• corrigeert de leerkracht
• stelt regels ter discussie
• is eerlijk en direct
• grote stemmingswisselingen
• vertoont inconsistente werkwijzen
• slechte zelfcontrole
• creatief
• voorkeur voor activiteit en discussie
• komt op voor eigen opvattingen
• competitief
• nominatie door medeleerlingen
• nominatie door ouders
• interviews
• geleverde prestaties
• nominatie door volwassene buiten het gezin
• creativiteitstests
• tolerant klimaat
• zoveel mogelijk bij passende leerkracht plaatsen
• cognitieve en sociale vaardigheden trainen
• directe en heldere communicatie met de leerling
• gevoelens toestaan
• mentor
• zelfwaardering opbouwen
• gedrag besturen met contracten
• verdieping
Profiel III - De onderduikende leerling
• ontkent begaafdheid
• doet niet mee in programma's voor meer begaafde leerlingen
• vermijdt uitdaging
• zoekt sociale acceptatie
• wisselt in vriendschappen
• nominatie door begaafde medeleerlingen
• nominatie door ouders
• prestatietests
• intelligentietests
• prestaties
• begaafdheid herkennen en adequaat opvangen
• niet participeren in speciale activiteiten toestaan
• sexe-rol modellen geven (vooral meisjes)
• doorgaan met informeren over opleidings- en beroepsmogelijkheden
Profiel IV - De drop-out
• neemt onregelmatig deel aan onderwijs
• maakt taken niet af
• zoekt buitenschoolse uitdaging
• verwaarloost zichzelf
• isoleert zichzelf
• creatief
• bekritiseert zichzelf en anderen
• werkt inconsistent
• verstoort, reageert af
• presteert gemiddeld of minder
• defensief
• analyse van verzameld werk
• informatie van leerkrachten uit het verleden
• discrepantie tussen intelligentiescore en geleverde prestaties
• inconsistenties is prestaties
• creativiteitstests
• nominatie door begaafde medeleerlingen
• geleverde prestaties in niet-schoolse settings
• diagnostisch onderzoek
• groepstherapie
• niet-traditionele studievaardigheden
• verdieping
• mentor
• niet-traditionele leerervaringen buiten de klas
Profiel V - De leerling met leer- en/of gedragsproblemen
• werkt inconsistent
• presteert gemiddeld of minder
• verstoort, reageert af
• sterk uiteenlopende resultaten op onderdelen van een intelligentietest
• herkenning door relevante anderen
• herkenning door leerkracht met ervaring met onderpresteerders
• interview
• wijze van presteren
• plaatsing in programma voor begaafden
• voorzien van benodigde bronnen
• niet-traditionele leerervaringen
• begin met onderzoek en ontdekkingen
• tijd met ontwikkelingsgelijken doorbrengen (niet persé leeftijdgenoten)
• individuele begeleiding
Profiel VI - De zelfstandige leerling
• goede sociale vaardigheden
• werkt zelfstandig
• ontwikkelt eigen doelen
• doet mee
• werkt zonder bevestiging
• werkt enthousiast voor passies
• creatief
• komt op voor eigen opvattingen
• neemt risico
• bereikte schoolresultaten
• produkten
• prestatietests
• interviews
• nominatie door leerkracht, klasgenoot, ouders, zichzelf
• intelligentietests
• creativiteitstests
• ontwikkelen van een lange-termijn plan voor studie
• versneld en verrijkt curriculum
• belemmeringen in tijd en plaats wegnemen
• vooraf testen, uitsluitend leerstof die nog niet beheerst wordt: leerstof inkorting
• mentor
• begeleiding van school- en beroepsloopbaan.
• vervroegde toelating tot vervolgopleiding